50pcs 2W 금속 필름 저항 1% 1R 1.5R 2.2R 2.7R 3.3R 3.9R 4.7R 5.1R 10R 15R 22R 33R 47R 51R 100R 150R 220R 470R 1K 10K 옴
50pcs 2W 금속 필름 저항 1% 1R 1.5R 2.2R 2.7R 3.3R 3.9R 4.7R 5.1R 10R 15R 22R 33R 47R 51R 100R 150R 220R 470R 1K 10K 옴
50pcs 2W 금속 필름 저항 1% 1R 1.5R 2.2R 2.7R 3.3R 3.9R 4.7R 5.1R 10R 15R 22R 33R 47R 51R 100R 150R 220R 470R 1K 10K 옴
50pcs 2W 금속 필름 저항 1% 1R 1.5R 2.2R 2.7R 3.3R 3.9R 4.7R 5.1R 10R 15R 22R 33R 47R 51R 100R 150R 220R 470R 1K 10K 옴
50pcs 2W 금속 필름 저항 1% 1R 1.5R 2.2R 2.7R 3.3R 3.9R 4.7R 5.1R 10R 15R 22R 33R 47R 51R 100R 150R 220R 470R 1K 10K 옴
50pcs 2W 금속 필름 저항 1% 1R 1.5R 2.2R 2.7R 3.3R 3.9R 4.7R 5.1R 10R 15R 22R 33R 47R 51R 100R 150R 220R 470R 1K 10K 옴

50pcs 2W 금속 필름 저항 1% 1R 1.5R 2.2R 2.7R 3.3R 3.9R 4.7R 5.1R 10R 15R 22R 33R 47R 51R 100R 150R 220R 470R 1K 10K 옴

(5.0)
₩ 2,355.65    5% off
₩ 2,237.27
In Stock
FREE SHIPPING WORLDWIDE

저렴하고 할인 50pcs 2W 금속 필름 저항 1% 1R 1.5R 2.2R 2.7R 3.3R 3.9R 4.7R 5.1R 10R 15R 22R 33R 47R 51R 100R 150R 220R 470R 1K 10K 옴 도매. 판매자 Amy's Trade Shop에서 직접 구매합니다. ✓ 전세계 무료 배송을 즐기십시오! ✓90 일 구매자 보호. ✓ 쉬운 반환. ✓ 환불 보장.

Recommends